PROJEKT  „Nasze Miasteczko uczuć ”

Projekt jest autorskim programem edukacyjno- wychowawczym opartym  o metodę storyline. Inspiracją do jego powstania była potrzeba dzieci do stworzenia swojego miasteczka z okazji  „Dnia Dziecka” oraz  petycja do władz lokalnych o realizacji pomysłów z dziecięcej wyobraźni w prawdziwym , rzeczywistym  mieście. Jest także odpowiedzą na nowe perspektywy i  cele edukacyjne w oświecie:  Preorientacja zawodowa w przedszkolu (Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.  ( poz. 1675 )

 

Metoda Storyline zwana jest inaczej metodą opowieści wychowawczej, metodą tematu lub szkocką – ponieważ została opracowana ponad 20 lat temu w Szkocji przez Steve’a Bella. Jest oparta na wątku historyjki, tworzącej bazę dla przestrzeni edukacyjnej. W Polsce przyjęła się nazwa Storyline (story – opowieść, line – linia), czyli opowieść, która wyznacza główną linię zajęć. (Bliżej Przedszkola)

Jej zalety doceniono już dawno na polu edukacji szkolnej ale jeśli dostosuje się formy i metody może ona  być zastosowana w przedszkolu.

Głównym celem jest :

 • wybudzanie myślenia twórczego oraz problemowego oraz poczucie sprawczości i wpływu na otaczający świat.

Celami szczegółowymi są:

 • uczy współdziałania, dyskutowania oraz negocjacji,
 • umożliwia dzieciom nabywanie umiejętności krytycznego patrzenia na swoje poglądy, a także stwarza możliwość weryfikacji i oceny poglądów wyrażanych przez inne osoby,
 • rozwija u dzieci myślenie przyczynowo-skutkowe, wyobraźnię przestrzenną oraz myślenie abstrakcyjne,
 • uczy dzieci konstruktywnego sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów, uwzględniając przy tym wgląd we własne wnętrze,
 • rozwija u dzieci samodzielne działanie oraz myślenie,
 • kształtuje u dzieci poczucie odpowiedzialności,
 • stymuluje rozwój społeczny, moralny i intelektualny,
 • pomaga w integrowaniu różnorodnych problemów, treści, tematów, umiejętności oraz przedmiotów (umożliwia to nauczycielowi koncentrację wszystkich podejmowanych przez niego zabiegów edukacyjnych wokół samego dziecka i jego rozwoju w każdej ze sfer),
 • stwarza okazję do samodzielnego wzbogacania doświadczeń przez dzieci na bazie doświadczeń już istniejących bądź doznanych przez inne osoby,
 • daje możliwość zorganizowania życia całej grupy w taki sposób, aby każde dziecko należące do niej mogło włączyć się w rozwiązywanie stale pojawiających się problemów wychowawczych oraz dydaktycznych; dziecko angażuje się w rozwiązywanie tych problemów na tyle, na ile pozwalają mu jego osobiste doświadczenia, zdobyta wiedza oraz doświadczenia.

( Wychowanie w przedszkolu )

Miejscem do realizacji projektu jest przestrzeń przedszkolnej sali w, której powstaje miasteczko zbudowane przez dzieci . Miasteczko jest stałym elementem sali i zmienia się w ciągu roku szkolnego zgodnie z treściami i potrzebami dzieci.

 

Na realizację  projektu jest cały rok szkolny.

 

Wstępem  do realizacji projektu jest cykl  zajęć:

1„Ja z innymi”

Cel ogólny: Uświadomienie wartości: równości i tolerancji, poczucia wspólnoty oraz         utożsamiania się z nią.

2„Ja jestem domem.”

Cel : Kształtowanie poczucia podmiotowości i sprawczości.

3„Moje ciało mój dom”

Cel ogólny: Rozpoznawanie sygnałów ciała i uwrażliwienie na  odczucia zmysłowe.

4.„Mój dom zmienia się.”

Cel : „Akceptacja uczuć oraz  stanów emocjonalnych”

5„Ja  sam w moim domu”

Cel główny : „Rozpoznawanie uczuć u siebie i innych”

6„Samotność pośród innych”

Cel główny : „Radzenie sobie z doznawaniem samotności i odrzucenia”

7„Ja jestem bezpieczny w moim domu”

Cel główny : Wyzwalanie poczucia bezpieczeństwa i sposobów szukania pomocy.

Po zrealizowaniu cyklu zajęć dzieci decydują czy chcą aby miasto istniało dalej i  zobowiązują się do jego tworzenia. Wszyscy przypisują sobie role i funkcje w miasteczku oraz przestrzegają kodeksu miasta. Życie miasteczka zależy od aktywności dzieci i kreatywność i nauczyciela. Nie ma jednego scenariusza opowieści miasteczka. Miasto może rozbudowywać się o nowych mieszkańców oraz można do niego zapraszać gości.

Dzięki temu mieszkańcy zdobywają wiedzę i nowe kompetencje oraz poznają ciekawe zawody. Wszystko to jednak nie jest oderwane od planów, tematów i zamierzeń zgodnych z Podstawa Programową Wychowania Przedszkolnego .

Finałem projektu a zarazem jego ewaluacją  jest zorganizowanie „Festiwalu miasteczka”( pokaz talentów, kronika miasta- film lub pokaz multimedialny) na koniec roku szkolnego we współpracy z rodzicami.

Autor i realizator : Paulina Andrzejewska.

 

 

Kategorie: Zajączki

Skip to content